Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Prekidači sa sumpornim heksafluoridom(SF6- prekidači)

Visokonaponski prekidači sa SF6

 

Kod ovih prekidača je komprimovani vazduh zamenjen sumpor-heksafluoridom. Sama tehnika SF6  se zasniva na dobrim dielektričnim osobinama sumpor-heksafluorida i još boljim osobinama za gašenje luka.  Ovi prekidači se ugrađuju tamo gde su potrebne velike prekidne moći i mogu uz iste uslove prekidati približno sto i više puta veće struje nego u vazduhu.

Sumpor-heksafluorid prelazi u jednakim temperaturnim uslovima iz gasovitog u tečno stanje pri mnogo nižem pritisku nego vazduh. Pod atmosferskim pritiskom i na 20 stepeni celzijusovih (293K) SF6  ima pet puta veću gustinu nego vazduh.

Cela konstrukcija predstavlja jedan zatvoren sistem sa svim bitnim delovima aparata smeštenih u aramaturu prekidača napunjenu gasom niskog pritiska.

 

 

 

  SF6 u ekploataciji

 

Električni luk koji u početku gori između pomičnog kontakta i sapnice usled struje gasa i elektrodinamičkih sila luka sigurno gasi za 5 do 15 milisekundi posle galvanskog razdvajanja kontakta.

Visoko-naponski AP su doživeli velike promene od kad su predstavljeni javnosti pre oko 40 godina, i nekoliko velikih promena su doživeli, koji su doveli do promene napona na kojem prekidači rade, kao i struja opterećenja. ovi prekidači su namenjeni za unutrašnju i spoljašnju ugradnju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekidanje struje u ovim prekidačima se vrši razdvajanjem kontakata u medijumu kao što je SF6, koji ima odlične dielektrične osobine i osobine za gašenje voltinog luka.

Oduvavanje luka gasom mora biti sposobno da veoma brzo smanji temperaturu izmeću kontakata sa 20.000 K na manje od 2.000 K u nekoliko mikrosekundi, tako da bude sposoban da podnese tranzientni povratni napon koji će se pojaviti na kontaktima posle prekida. Sumpor heksafluorid se koristi za napone više od 52 kV.

U 1980-im i 1990-im godinama, pritisak neophodan da se Voltin luk ugasi gasom je se dobijao od same temperature luka.

Nekoliko osobina SF6 prekidača može opisati njihov uspeh:

  • Jednostavnost komore za gašenje, koja ne treba pomoćnu komoru;
  • Autonomnost obezbeđena tehnikom oduvavanja;
  • Kratko vreme prekida 2 do 2.5 ciklusa;
  • Visoka pouzdanost, koja dozvoljava gotovo 25 godina rada bez održavanja;
  • Ugrađeni otpornik ili sinhronizovane poeracije, da se spreči pojava prenapona prilikom prekidanja ;
  • Pouzdanost i dostupnost;
  • nizak stepen buke.

Smanjenje broja komora za gašenje po polu dovele su do uprošćavanja AP kao i do smanjivanja delova koji čine uređaj .

Noviji tipovi komora u SF6 AP, koji imaju najnovije principe prekidanja struje, razvijaju se već 15 godina. U njima je izvršeno redukovanje, odnosno umanjenje dinamičkih sila u prekidačima. Ovaj sistem sa tehnikom samogašenja razvija se od 1996.

Ova unapređenja su postignuta korišćenjem digitalnih simulatora koji su promenili geometriju prekidne komore .

Ova tehnika se pokazala veoma delotvorna i veoma se često koristi na visoko-naponskim AP napona do 550 kV. Ova tehnika je dozvolila razvoj novih vrsta AP baziranih na mehanizmima sa oprugama.

 

Motori SUS

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) su toplotni motori kod kojih produkti sagorevanja (koji su višeg energetskog potencijala, nastalog oslobađanjem toplote), svojim direktnim dejstvom vrše mehanički rad.

MOTORI SA UNUTAŠNJIM SAGOREVANJEM

Razvodna postrojenja

Razvodna postrojenja

Visokonaponski prekidači snage – Pneumatski

Visokonaponski prekidac snage – Pneumatski

Merila

Masinska praksa – Merila

Tolerancije i naleganja

Masinska praksa – Predavanja 2

Materijali

Masinska praksa – Predavanja 1

Optički, koaksijalni i telefonski provodnici

Lekcija E8 – Optički, koaksijalni i telefonski provodnici

ŠTA JE OPTIČKI KABL ?

Optički kal je, najprostije i najkraće rečeno, vrsta kabla koji se koristi za prenos informacija optičkim putem. U prevodu, možemo reći da se tim kablom prenosi svetlost (skup boja) različitih talasnih dužina. Iz ovog možemo da zaključimo da je mogoćnost tj. opseg propustljivosti skoro neograničen (beskonačna). Baš zbog te sposobnosti, da ima veliki propusni opseg, tj. da može da prenese veliku količinu informacija, optički kabl nailazi na veliku primenu u svim telekomunikacionim granama. Kada kažem da optički kabl ima veliku propusnu moć, mislim na veliku propusnu moć u odnosu na njegov prečnik koji se izražava u mikronima.

Pomislili bi da je to idealno sredstvo za prenos informacija, kabl malog prečnika a velike propusne moći, ali nije baš tako, taj ,,idealan,, prenosnik ipak ima jednu veliku manu, a to je gupitak svojih osobina usled preteranog savijanja, tj može se saviti samo do određenog ugla, ali krenimo redom…
Kabl sa optičkim vlaknima sastoji se od providnog staklenog ili plastičnog jezgra koje prenosi svetlosne impulse. Jezgro je okruženo reflektujućim primarnim omotačem.
Oko primarnog omotača nalazi se plastični sloj, a oko čega je zaštitni sloj od talasastih vlakana kevlara. Sve je obuhvaćeno spoljašnim omotačem od teflona ili PVC-a.
Razliku u odnosu na koaksijalni kabl i upredene parice čini to sto se signal ne prenosi u obliku impulsa električnog napona preko bakarnih provodnika, već u obliku svetlosnih impulsa (fotona) preko optickih vlakana. Svetlosni impulsi nose binarne informacije. Pošto opticki kablovi za prenos signala koriste svetlost umesto elektriciteta, otporni su na svaku vrstu elektromagnetne interferencije (delovanje u širem smislu). Ne postoji preslušavanje, a slabljenje (izobličenje i slabljenje intenziteta signala tokom putovanja) mnogo je manje izraženo nego kod bakarnih kablova. Neki opticki kablovi mogu biti dugački i do 120 kilometara, a da se na njima ne javlja značajnije pogoršanje signala. Na tradicionalnim, bakarnim kablovima se na daljinama izmedju 100 i 500 metara, javljaju deformacije do granice prepoznavanja signala. Ako kabl treba da povezuje velike razdaljine ili zgrade, optički kablovi su najbolje rešenje. Dodatnu prednost optičkih kablova čini to što je nemoguće neopaženo prisluškivanje komunikacija koja se preko njih vodi.

Znači, optički kabal je idealan prenosnik ,prekookeanskih informacija (velike razdaljine), ta velika propusna moć mu je omogućila da značajno mesto zauzme i u računarskom svetu, a posebno kod umrežavanja gde su se sa optičkim kablovima smanjili veliki gubici usled fizičke udaljenosti umreženih računara…

Instalacioni provodnici i oznake provodnika

Lekcija E7 – Instalacioni provodnici i oznake provodnika

Univerzalni motori

Lekcija E6 – Univerzalni motori

Post Navigation